Tenaga Kependidikan

No.JabatanNama
1Kabag Tata UsahaDrs. M. Idris Syukur, M.Pd.I
2Kasubag MikwaRaimah, S.Sos
3Kasubag UmumMulyadi. S.Ag. M.AP
4Bendahara
5Staf Mikwa
6Staf Mikwa
7Staf Umum
8Staf Program Khusus Ulama
9Staf Keuangan
10Staf Keuangan
11Staf Caraka
12Staf Perpustakaan
13Staf Perpustakaan